tabnet-kasy-fiskalne-radom-terminale-płatnicze-polska-bezgotówkowa-podpis-elektroniczny-certyfikat-cencert

Poradnik podatnika

Obowiązki po fiskalizacjiKONIECZNIE ZGŁOŚ KASĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO 

Podatnik powinien dokonać zgłoszenia kasy fiskalnej w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy zgodnie z załącznikiem nr 3 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.

Po otrzymaniu numeru ewidencyjnego kasy należy nanieść go w sposób trwały na obudowę kasy. Ponadto należy dokonać wpisu tego numeru w książce kasy, dołączanej przez sprzedawcę kasy do każdego urządzenia.

Kupując urządzenie fiskalne u nas dokonujemy wszystkich formalności


Jak uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej

Ulga z tytułu nabycia kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących ich terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Natomiast dla podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami zwolnionymi od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, określono specjalne warunki, których spełnienie umożliwia zwrot określonych przepisami części kwot wydatkowanych na zakup kas.

Dokonanie zwrotu następuje pod warunkiem:
- posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę fiskalną,
- złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,
- złożenia zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania
- rozpoczęcia ewidencjonowania nie później niż w obowiązujących terminach.

W jaki sposób ubiegać się o zwrot?
Jeżeli jesteś płatnikem VAT odliczenie kwot może być dokonane w rozliczeniu podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W praktyce wpisujemy odpowiednia kwotę w deklaracji VATowskiej w rubryce "zakup kasy rejestrującej".
Jeżeli nie jesteś płatnikiem VAT zwrot kwot następuje na wniosek podatnika, składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zawierający: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, dane identyfikujące podmiot prowadzący serwis kas oraz który dokonał fiskalizacji kasy, oryginał faktury potwierdzającej zakup wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę fiskalną, informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. Urząd skarbowy podatnikowi wykonującemu ww. czynności zwolnione dokonuje zwrotu w ciągu 25 dni od dnia złożenia wniosku.

Kiedy musimy oddać przysługujący nam zwrot?
Podatnicy są obowiązani do zwrotu uprzednio odliczonych lub zwróconych kwot w związku z ich wydatkowaniem na zakup kas fiskalnych w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
- zaprzestaną ich używania,
- nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
- zaprzestaną działalności,
- nastąpi otwarcie likwidacji,
- zostanie ogłoszona upadłość,
- nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),
- dokonają odliczenia ulgi nie spełniając wszystkich warunków, które uprawniają ich do korzystania z odliczenia.


                                          Książka serwisowa

Książka kasy powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania kasy w miejscu jej instalacji oraz udostępniana na żądanie właściwych organów.

Podatnik obowiązany jest również umożliwiać dokonanie w książce kasy wpisów uprawnionemu serwisantowi kasy.

W przypadku utraty książki kasy podatnik powinien zwrócić się niezwłocznie do prowadzącego serwis kas o wydanie duplikatu oraz powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Na stronie tytułowej nowej książki musi być umieszczony napis: „Duplikat”.


Obowiązkowe raporty

Na użytkowniku kasy fiskalnej (podatniku) ciąży obowiązek sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, oraz sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu.

Jak to wygląda w praktyce?
Wystawiając w ciągu dnia paragony fiskalne, zapisują się one do tzw. pamięci podręcznej kasy fiskalnej. Dopiero wykonanie raportu dobowego skutkuje zapisem do pamięci fiskalnej. Dlatego też dobrze jest nie zapominać o wykonaniu raportu dobowego ostatniego dnia miesiąca. Jeżeli zapomnimy to sprzedaż z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca zapisze się do następnego miesiąca.

Sprzedaż i ewidencjonowanie obrotuPo fiskalizacji kasy fiskalnej należy dokonywać zewidencjonowania każdej sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy towaru lub usługi.

Należy również pamiętać, aby klient otrzymał tylko jeden dowód zakupu. W przypadku konieczności wystawienia osobie fizycznej faktury VAT i paragonu lub też faktury VAT do wcześniej wystawionego paragonu, klient otrzymuje oryginał faktury, paragon zaś dopina się do kopii faktury, która pozostaje u sprzedawcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy kupujący towar lub usługę powinien otrzymać dokument poświadczający dokonanie zakupu. Paragon jest dowodem na to, że sprzedawca rejestruje swoje obroty, zaś naliczony w cenie, drukowany na paragonie i zapłacony przez kupującego podatek zostanie przekazany do budżetu państwa. Dla Urzędu Skarbowego paragon jest więc dokumentem potwierdzającym, iż przedsiębiorca skrupulatnie płaci państwu należne podatki. Inspektorzy, w okresie kryzysu wyjątkowo mocno pilnują należnych wpływów do budżetu. Nie kalkuluje się zatem podejmować ryzyka i prowadzić handlu bez uwzględnienia kasy rejestrującej, ponieważ skutki w wypadku wykrycia takiego występku, mogą być boleśnie odczute przez podatnika.

Odpowiedzialność i sankcje

W Kodeksie Karnym Skarbowym znajduje się zapis mówiący o tym, że karze grzywny do 180 stawek dziennych podlega:

 • kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania,
 • kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury, rachunku bądź dowodu zakupu towarów - jak i ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

Stawka ta nie może być niższa od 1/3 części minimalnego wynagrodzenia, które wynosi obecnie 1600 zł brutto, ani przewyższać jej czterystukrotności. W trakcie ustalania stawki dziennej, sąd ma na uwadze dochody sprawcy, jego kondycję osobistą, rodzinną, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Należy pamiętać, że, w zależności od okoliczności sprawy, sąd może złagodzić bądź zaostrzyć karę. Specjalne obostrzenie kary stosuje się na przykład w sytuacjach, gdy:

 • przestępstwo skarbowe popełniane jest naumyślnie,
 • przestępstwo skarbowe stanowi stałe źródło dochodu,
 • jedna osoba nadużywa stosunku zależności i doprowadza inną osobę do popełnienia czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe (np. właściciel sklepu żąda, by sprzedawczyni nie nabijała transakcji na kasę i nie wydawała paragonów).

W wypadku umyślnego, ciągłego niewydawania paragonów o dużej wartości, nadzwyczajnie obostrzona kara to więzienie, co nie usuwa wymierzenia również grzywny pieniężnej.

Grzywna

W pewnych sytuacjach sąd może potraktować niewydanie paragonu, jako proste wykroczenie. Obejmuje to takie zajścia, kiedy klient nie otrzymał potwierdzenia dokonanej transakcji nieumyślnie i nie dotyczyła ona artykułów o dużej wartości. Karą za przewinienie skarbowe jest grzywna wyznaczona kwotowo, wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wymierzając taką karę bądź nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

Ustanie karalności

Kara skarbowa przestaje grozić przedsiębiorcy po roku od daty niewydania paragonu fiskalnego nabywcy. W sytuacji mandatu karnego, po roku od jego uiszczenia, ściągnięcia grzywny (lub przedawnienia się jej wykonania) zdarzenie uznaje się za niebyłe. Gdy podatnik popełni przestępstwo skarbowe, czas ten sięga aż 5 lat.


Obowiązkowe przeglądy techniczne


Zgłaszanie kas fiskalnych do przeglądu

Podatnicy posiadający kasy fiskalne mają liczne obowiązki związane z ich używaniem. Jednym z takich obowiązków jest przegląd kasy fiskalnej. Niedopełnienie go może spowodować dotkliwe konsekwencje.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych w działalności gospodarczej nakłada na podatników ustawa o VAT.

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących firm oraz rolników ryczałtowych, są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przedsiębiorca korzystający z kas fiskalnych ma obowiązek terminowego zgłaszania ich do przeglądu technicznego.

W celu dokonania przeglądu technicznego podatnicy muszą zgłosić kasę do podmiotu prowadzącego serwis. 

Podmiotem prowadzącym serwis kas jest przedsiębiorca prowadzący działalność serwisu kas i posiadający autoryzację podmiotu prowadzącego serwis główny.

Podmiot dokonujący sprzedaży kasy jej użytkownikowi jest obowiązany przekazać aktualny wykaz uprawnionych podmiotów, które prowadzą serwis, wraz z adresami punktów, w których są wykonywane usługi serwisowe (w tym przeglądy techniczne kas) w zakresie danego typu kasy (art. 111 ust. 6h ustawy o VAT).


Termin zgłoszenia kasy do przeglądu

Obowiązkowe zgłoszenie kasy do przeglądu powinno nastąpić w terminach określonych w § 33 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Zgodnie ze wskazanym przepisem zgłoszenie kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego powinno być dokonywane nie rzadziej niż co 2 lata. Natomiast w przypadku kas fiskalnych używanych w taksówkach – nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji, określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.

Momentem, od którego należy liczyć termin dwuletni, jest data ostatniego przeglądu technicznego. Natomiast w przypadku pierwszego przeglądu technicznego termin dwuletni rozpoczyna się od dnia fiskalizacji kasy. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 26 sierpnia 2015 r. o sygn. IPPP2/4512-554/15-2/MMa, gdzie możemy przeczytać:

(…) obowiązkowy przegląd techniczny kasy według cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, powinien być wykonany nie rzadziej niż co 2 lata licząc od dnia poprzedniego przeglądu technicznego kasy, zgodnie z przepisem § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Reasumując pierwszy przegląd techniczny kasy rejestrującej powinien być wykonany nie później niż 2 lata od daty pierwszej fiskalizacji, zaś wykonanie zarówno pierwszego jak i każdego kolejnego przeglądu kasy rozpoczyna nowy dwuletni okres dla następnego obowiązkowego przeglądu (…).


Gdzie kupić kasę fiskalną?


Na początek ważna rada: Pamiętaj, że nie zawsze najkorzystniejsza oferta cenowa, to najlepszy wybór!

Wybierając miejsce, gdzie zakupimy kasę fiskalną warto jest zapytać znajomych, czy mogą polecić firmę z usług której skorzystali i są zadowoleni.

Jeżeli nasi znajomi nie posiadają kasy fiskalnej, kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie, czy firma której ofertę wybraliśmy udostępnia na swojej stronie internetowej referencje wystawione czy to przez producentów urządzeń fiskalnych z którymi współpracują (jest to gwarancja serwisu na wysokim poziomie), czy też klientów którzy skorzystali z usług tej firmy.

Sprawdź również, czy firma zatrudnia co najmniej dwóch serwisantów posiadających uprawnienia do serwisowania urządzenia, które chcesz zakupić.

Jeżeli planujesz całodobową sprzedaż lub też świadczenie usług, dobrze jest wybrać taką firmę, która gwarantuje serwis całodobowy (przynajmniej telefoniczny). Warto to sprawdzić dzwoniąc np. w weekend na jeden z numerów serwisowych.

Raczej nie wybieraj firmy, która dysponuje tylko telefonami komórkowymi. Sprawdź więc czy na stronie internetowej lub też wizytówce udostępniany jest również telefon stacjonarny.

Jeżeli chcesz dokonać właściwego wyboru, skontaktuj się z nami. Gwarantujemy obsługę na najwyższym poziomie.


Kasa ze sklepu internetowego?

Ważne: Kupując kasę fiskalną staraj się wybrać dobry serwis, który znajduje się najbliżej miejsca instalacji urządzenia. Firma sprzedająca urządzenie, która je ufiskalni, zaplombuje swoją plombą, jako jedyna ma uprawnienia do jego serwisowania!


Większość sklepów internetowych, czy też firm sprzedających urządzenia w serwisach aukcyjnych może zaproponować atrakcyjną cenę na kasę fiskalną. Nie jest to związane tylko i wyłącznie z tym, że firmy takie często nie posiadają swoich salonów sprzedaży. Niska marża związana jest z późniejszymi usługami serwisowymi.

Zakup kasy fiskalnej znacznie różni się od zakupu np. butów do biegania czy też dobrej książki w atrakcyjnej cenie w serwisie aukcyjnym.
Kupując kasę fiskalną "na odległość" jesteś pozbawiony/a/:

 • szkolenia z obsługi urządzenia przed fiskalizacją, czyli możliwości potrenowania i zaznajomienia się z działaniem kasy - otwierając paczkę otrzymujesz urządzenie już ufiskalnione
 • szybkiej reakcji serwisowej - w przypadku awarii kasy fiskalnej, jesteś zmuszony/a/ wysłać urządzenie do firmy, z której zostało zakupione (tylko ona ma uprawnienia do jego serwisowania), serwis naprawia u siebie lub wysyła dalej do serwisu producenta a następnie odsyła (najczęściej paczką za pobraniem) do Ciebie. Taka procedura trwa od 3 do 10 dni w ciągu których jeżeli nie masz urządzenia zastępczego, musisz przerwać sprzedaż! Dodatkowo otrzymując paczkę i płacąc za nią przy odbiorze nie masz możliwości zareklamowania usługi, która była wykonana. Jeżeli okaże się, że coś jest nie tak, wracamy do punktu wyjścia, czyli jeszcze raz wysyłamy paczkę i czekamy kolejnych kilka dni.


W renomowanym serwisie stacjonarnym, takie sytuacje nie miałyby miejsca. Większość awarii urządzeń wykonuje się na miejscu u klienta, tam gdzie kasa fiskalna jest zainstalowana!

                                              A może używana kasa fiskalna?


Często mamy okazję zakupić używane urządzenie fiskalne, czy to na aukcjach internetowych, czy też od sąsiada który właśnie zamyka działalność.
Czy warto? Okazuje się, że w wielu przypadkach atrakcyjna cena wcale nią nie jest.


Aby móc używać taki sprzęt należy spełnić kilka warunków:

 1.  Musimy posiadać fakturę VAT na zakupione urządzenie.
 2. Jeżeli nie była wymieniona pamięć fiskalna, to trzeba się zgłosić do uprawnionego serwisu celem jej wymiany (poprzednia pamięć ma w sobie zapisany na stałe numer NIP podatnika, który dotychczas na niej pracował oraz całą sprzedaż jaka miała miejsce). Przy prostych kasach fiskalnych koszt wymiany pamięci często równa się kosztowi zakupu nowej kasy!
 3. Po wymianie pamięci, należy takie urządzenie zaprogramować oraz zafiskalizować w autoryzowanym serwisie. Taka usługa zwykle jest odpłatna.
 4. Zakupione urządzenie musi posiadać aktualną homologację. Uważaj, gdyż w przypadku starszych urządzeń taka homologacja mogła już wygasnąć i Urząd Skarbowy nie zarejestruje kasy fiskalnej w swoim rejestrze.


Należy również pamiętać, że na zakupione używane urządzenie nie otrzymamy gwarancji!Baza towarowa


Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., paragon fiskalny drukowany przez kasę musi, z pewnymi wyjątkami, zawierać następujące informacje:


 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika (programowane w nagłówku paragonu),
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika (wprowadzany przy fiskalizacji kasy),
 • numer kolejny wydruku,
 • datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,
 • nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • ilość i wartość sprzedaży,
 • wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku,
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
 • łączną kwotę podatku,
 • łączną kwotę należności,
 • kolejny numer paragonu fiskalnego,
 • kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
 • logo fiskalne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, oraz numer unikatowy kasy,
 • oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie należności, o której mowa w lit. k, w której dokonywana jest rejestracja sprzedaży.


Podatnik nie musi konstruować samodzielnie układu i wzoru paragonu, gdyż jest to zapisane w programie działania kasy.

Podatnik samodzielnie lub z pomocą serwisu programuje tzw. bazę towarową, w której wpisuje m.in. nazwy towarów i usług występujących w jego obrotach. Program działania kasy przewiduje wydruk tych nazw na oryginale i kopii paragonu (lub też zapisuje w kopii elektronicznej paragonu). W poszczególnych typach kas program ich działania może przewidywać różne ilości miejsc znakowych dla wpisania nazwy towaru lub usługi (min. 12 znaków, ale są typy kas gdzie znaków tych może być 40 z możliwością zastosowania jeszcze dodatkowego rozszerzonego opisu).
Konstruując nazwę towaru lub usługi należy mieć na względzie z jednej strony ilość miejsc znakowych przewidzianych do wykorzystania w programie działania kasy danego typu, a z drugiej strony warunek, aby informacja zawarta na paragonie pozwalała na zidentyfikowanie przez nabywcę lub inne osoby trzecie sprzedanego towaru lub wyświadczonej usługi. Wskazana na paragonie nazwa musi być na tyle zindywidualizowana, aby można było na jej podstawie, w połączeniu z ceną, określić, jaki został zakupiony towar lub jaka była świadczona usługa. Stosowanie na paragonach nazw uniemożliwiających nabywcy sprawdzenie co za towar lub usługę i po jakiej cenie je nabył, nie spełnia wymogów poprawnej nazwy. Pomocniczo w nazwie towaru lub usługi można zamieszczać np. specjalne odwołania do pozycji cennika lub katalogu.

Dlatego też duża część podatników decyduje się na zainstalowanie systemu sprzedaży, w skład którego wchodzi kasa lub drukarka fiskalna a także komputer z oprogramowaniem magazynowym. System taki pozwoli na jednoznaczną identyfikację sprzedawanego towaru lub świadczonej usługi. Niestety nie wszędzie ma to zastosowanie. Trudno sobie wyobrazić taki system sprzedaży w "warzywniaku" na bazarku.


Obowiązek zainstalowania kasy fiskalnejKasy fiskalne pojawiły się, jako element krajowego systemu podatkowego wraz z wdrożeniem zasad funkcjonowania podatku od wartości dodanej (w Polsce nazwanym podatkiem towarów i usług). Miały być urządzeniami, przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kas fiskalnych miano również realizować prawa konsumenta w zakresie zapewnienia klientowi prawa do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierającego podstawowe dane o mającej miejsce transakcji, a w tym dane o strukturze ceny (wysokości uwzględnionego w niej podatku VAT).
 
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych.
 
Stosownie do regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. oraz z 26 lipca 2010 r., obowiązek ten, co do zasady, powstaje jeżeli podatnik przekroczył w poprzednim roku podatkowym obroty na rzecz w/w podmiotów w wysokości 20 000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym obowiązek ten powstaje z dniem przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 20 000 zł proporcjonalnie od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek ten również dotyczy podatników, bez względu na wysokość osiąganego obrotu, jeżeli prowadzą działalność w zakresie wymienionym w § 4 w/w rozporządzeń.
 
Wraz z utratą prawa do korzystania ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych, podatnik musi dokonać wyboru kasy, która będzie mu służyła do prowadzenia ewidencji.

Wybór ten powinien być poprzedzony odpowiednią analizą. Podatnik powinien wziąć pod uwagę, czy w jego przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zakup urządzenia pozwalającego na rejestrowanie tylko prostych wymaganych przepisami informacji (np. wartości obrotu z podziałem na stawki podatkowe), czy też powinno ono być wyposażone w bardziej złożone funkcje (np. rejestrację stanów magazynowych, rozliczanie kasjerów). Celowym jest też rozważenie czy właściwszym urządzeniem będzie kasa fiskalna przenośna czy stacjonarnawspółpracująca z komputerem czy nie, prowadząca rejestr sprzedaży w postaci kopii paragonów na nośniku papierowym czy też w formie zapisu elektronicznego. Sprawą znaczącą przy wyborze kasy fiskalnej jest również wzięcie pod uwagę jakie możliwości w zakresie konstruowania nazwy towaru lub usługi dają rozwiązania zawarte w danym typie kasy. Należy wybrać rozwiązanie najbardziej właściwe z punktu widzenia profilu działalności podatnika.

Dlatego też zanim zdecydują się Państwo na zakup jakiegokolwiek urządzenia, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy zbadają Państwa preferencje i pomogą wybrać najwłaściwsze rozwiązanie.

Źródło: Broszura informacyjna wydana przez Ministerstwo Finansów.


                                                                            Twoja pierwsza kasa? Zgłoś ją do US przed zakupem!


Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, podatnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować oraz miejscu (adresie) ich używania. Podatnicy, którzy dokonują zgłoszenia jednej kasy, mogą to zrobić na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy (załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.) o ile zgłoszenie to zostanie złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.


Podatnicy obowiązani są rozpocząć w wyznaczonym terminie ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas fiskalnych, która została zgłoszona przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego jako niezbędna do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach sprzedaży. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zainstalować i zastosować do prowadzenia ewidencji kolejne kasy w liczbie nie mniejszej niż liczba kas przypadająca do zorganizowania ewidencji w pierwszym miesiącu.

W praktyce wygląda to następująco. Załóżmy, że z dniem 1 kwietnia chcemy wystawiać paragony na kasie fiskalnej, która jest pierwszą w naszej firmie. Na co najmniej jeden dzień (można oczywiście wcześniej) przed zakupem kasy składamy w urzędzie skarbowym osobiście lub wysyłamy listem poleconym druk zgłoszeniowy (przykładowy do pobrania tutaj). Następnie zakupujemy kasę fiskalną a serwis po przeszkoleniu wprowadza ją w tryb fiskalny. Fiskalizacja ta musi nastąpić najpóźniej w dniu 1 kwietnia (czyli tym, który widnieje na zgłoszeniu jako termin rozpoczęcia ewidencjonowania).


                                           Czy warto kupić kasę rezerwową?

Wszystko zależy od tego jak często wystawiamy paragony i czy możemy pozwolić sobie na kilkudniową przerwę w sprzedaży. Jeżeli nie, to warto zastanowić się czy nie kupić od razu kasy rezerwowej.


Proszę pamiętać, że nie musi to być dokładnie ten sam model jak kasa główna (choć tak byłoby najwygodniej dla osób obsługujących to urządzenie).

Zaletą zakupu dwóch kas jednocześnie, jest możliwość uzyskania zwrotu z Urzędu Skarbowego od dwóch urządzeń. Jest to związane z tym, że zwrot przysługuje tylko od pierwszej zakupowanej kasy lub kas, ale muszą one być ujęte na tym samym zgłoszeniu.

Poza tym, kupując dwa urządzenia jest szansa wynegocjowania wyższego rabatu w firmie sprzedającej urządzenia fiskalne.


Pamiętaj, że jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona sprzedaż przy zastosowaniu kas fiskalnych, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowego urządzenia. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy fiskalnej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.